Regulamin


I. PODSTAWOWE  DANE

1.      Sklep internetowy działający pod adresem www.miodynaturalne.com.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”), prowadzony jest przez spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe APIPROD  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi   94-104 Łódż  przy ul. Obywatelskiej 126,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000186932, NIP 728-000-80-28 kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN, (zwaną w dalszej części „Apiprod Sp.z o.o. ”).

Biuro obsługi klienta prowadzone  jest pod adresem : Sklep,90-612  Łódż  ul.Gdańska  65
Tel.42 6888 491, e-mail : sklep@miodynaturalne.com.pl
2. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny Apiprod Sp.z o.o. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu 
www.miodynaturalne.com.pl . Prezentowane na stronie internetowej informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu.

3. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest Apiprod Sp. z o.o, z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej 
www.miodynaturalne.com.pl .

4. Wykonawcą strony internetowej Sklepu jest Apiprod sp.z o.o.

5. Klientem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być wyłącznie konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:

6.1. Klient, o którym mowa w powyższym pkt I.5, oraz
6.2. Apiprod Sp. z o.o.

7. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Apiprod Sp. z o.o. zamówienia Klienta .

8. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu  jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Apiprod Sp. z o.o.. . W przypadku niedostępności Towarów, Apiprod Sp.z o.o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia.

II. TOWAR I JEGO CENA

1. Apiprod Sp.z o.o. zamieszcza wszelkie informacje dotyczące  istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), Apiprod Sp.z o.o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej www.modynaturalne.com.pl przy opisie danego Towaru; w przypadku jednakże, gdyby Apiprod Sp.z o.o. zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Apiprod Sp.z o.o. zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży.

4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Apiprod Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej  bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
7.Pomocje obowiązują do wyczerpania zapasów lub określonej  daty końcowej .

III. ZAWARCIE UMOWY

1.      Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu  (www.miodynaturalne.com.pl) po przejściu całej procedury poprawnej rejestracji i składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

1.1. wyboru zamawianych Towarów;
1.2. oznaczenia adresu dostawy;
1.3. wyboru formy płatności.

Przed wysłaniem zamówienia na etapie 4 jego składania, oznaczonym jako "Sprawdź i zamów" (zatwierdzenie), Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).

2. Klient składa Apiprod Sp.z o.o. wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu, tj. po podaniu żądanych informacji.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego www.miodynaturalne.com.pl.

3. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Apiprod Sp.z o.o. , co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się
prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Apiprod Sp.z o.o. złożonego zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Klienta  potwierdzenia na wskazany przez niego adres e-mail.


4.Zamówienia będą realizowane ,po zaksięgowaniu całości należności na koncie Sprzedającego, za pośrednictwem firm kurierskich. Koszt  przesyłki podawany jest w momencie  składania zamówienia jako osobna pozycja i dodana do wartości  przesyłki.

5.Płatności za zamówiony towar można dokonać :

a) przy odbiorze gotówką –koszt pobrania ponosi Klient ( wg tabeli opłat w zakładce WYSY ŁKA)

b) przelewem na konto sprzedającego :
 PPHU Apiprod sp. z o.o.
94-104 Łódż ul.Obywatelska 126
PKO BP 
Nr  69 1020 3352 0000 1802 0194 6599

c) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

IV. ZAPIS TEKSTU UMOWY

1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane przez Apiprod Sp.z o.o. na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych”.

2. W przypadku, jeżeli Klient chce uzyskać potwierdzenie przekazanych danych w ramach składanego zamówienia, powinien dokonać wydruku „Potwierdzenia zamówienia”, które zostaje wyświetlone na ekranie po wysłaniu zamówienia. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail’owego, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail’owy; treść otrzymanej w tej formie informacji Klient również może wydrukować.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      Klient może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego dostawy. Koszty zwrotu takiego Towaru pokrywa Sklep.  Rezygnacja z Towaru w sposób określony w niniejszym punkcie oznacza skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przedmiocie zakupu Towaru, Klient powinien w wyznaczonym w pkt V.1 okresie:

2.1. odesłać Towar na adres wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, dołączonym do przesyłki:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe APIPROD  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SKLEP
90-612  Łódź
ul. Gdańska 65

3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, w takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z najniższymi kosztami przesyłki, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednakże niż w terminie 14 (czternastu) dni.


4. Wobec tego, że Sklep sprzedaje  produkty spożywcze  przeznaczone do bezpośredniego spożycia,kosmetyki i artykuły chemiczne, to nie podlegają one wypróbowaniu i powinny być zwrócone w oryginalnych zamkniętych opakowaniach.

5. Zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym – wypełnionym formularzem zwrotu, w szczególności – fakturą VAT lub paragonem fiskalnym jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta.

6. Dokumenty, pomocne dla dokonania zwrotu Towaru w trybie określonym w niniejszym punkcie, znajdują się w przesyłce Towaru wraz z dowodem dostawy.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Towaru należy kierować do :

e-mail’owo na adres:  sklep@miodynaturalne.com.pl

bądź

za pośrednictwem poczty na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe APIPROD  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SKLEP
90-612 Łódź
ul. Gdańska 65
 

VI. REKLAMACJE

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji Apiprod Sp.z o.o. w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku:

1.1. wad fabrycznych;
1.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy;
1.3. niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.

2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje

e-mail’em na adres:
sklep@miodynaturalne.com.pl

bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe APIPROD  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SKLEP
90-612 Łódź
ul. Gdańska 65
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Apiprod Sp. z o.o. reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie – wymieniony na nowy, chyba że wymiana będzie niemożliwe lub wymagać będzie nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać wymiany Towaru, albo jeżeli Apiprod Sp.z o.o. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Apiprod Sp.z o.o. zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

4. Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru, stanowiące równowartość najniższej opłaty pocztowej, Apiprod Sp.z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument zwrotu, podając w jego treści przyczynę odesłania Towaru.

5.Sklep www.miodynaturalne.com.pl nie odbiera przesyłek za pobraniem ,chyba że zostało to wcześniej stalone pisemnie z obsługą sklepu.

 
VII.POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony www.miodynaturalne.com.pl jest PPHU APIPROD sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 126, 94-104 Łódź. Dane kontaktowe: tel. 426888491, adres e-mail apiprodlodz@wp.pl.


2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
(1) sprzedaży produktów oferowanych przez PPHU APIPROD - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2) świadczenia usługi prowadzenia kont Użytkowników w serwisie www.miodynaturalne.com.pl oraz w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w sklepie, za pośrednictwem strony internetowej www.miodynaturalne.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z PPHU APIPROD.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:

1.         (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi  serwisu www.miodynaturalne.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów do Klientów,
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie.